icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin whatsapp

Privacy

Bijzonder Zorgenkind heeft als missie: Verpleegkundige zorg aan kinderen geven door professionals waarbij kwaliteit hoog in het vaandel staat.

Wij werken en communiceren veel multidisciplinair en hebben contacten met ziekenhuizen, transferverpleegkundigen, therapeuten, verpleegkundigen, gemeenten e.d. Hierbij worden persoonsgegevens op passende wijze en volgens de wetgeving gebruikt.

Wij zijn ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen.
Op deze pagina laten we u weten welke en waarom we gegevens verzamelen als u onze website. Door het gebruik maken van de website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Doeleinden voor gegevens verwerking:

Wij verwerken uw persoonsgegevens via het contactformulier op de website om contact met u op te nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk te benaderen. Wij gebruiken uw gegevens uiteraard voor de zorgverlening aan uw kind. De gegevens worden tevens voor de afhandeling van de (financiële) administratie gebruikt. Daarnaast informeren wij uw kind en u als ouders over onze dienstverlening.
Incidenteel vragen wij u deel te nemen aan een onderzoek (bv klanttevredenheidsonderzoek) Deelname is altijd op vrijwillige basis. In specifieke gevallen zijn wij wettelijk verplicht om gegevens te verstrekken aan bepaalde overheidsinstanties. Bij klachten afhandeling zullen wij uw gegevens gebruiken om een reactie te kunnen geven.

Hoe lang worden u gegevens bewaard

Bijzonder Zorgenkind bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Worden uw gegevens gedeeld?

Bijzonder Zorgenkind verstrekt uw gegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een door u gewenste dienst, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Recht op inzage, correctie en verzet

Cliënten en ouders kunnen bij Bijzonder Zorgenkind altijd inzage vragen in hun persoonsgegevens of deze corrigeren. Bijzonder Zorgenkind zal op hun verzoek de persoonsgegevens wijzigen, corrigeren of verwijderen. Indien u gebruik wilt maken van uw rechten kunt u dat schriftelijk aangeven bij Bijzonder Zorgenkind.

Voor het verwijderen van gegevens kan alleen voldaan worden mits het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
Vanuit Bijzonder Zorgenkind mag er om een identificatie gevraagd worden aan cliënt en/of ouders.

Bescherming en beveiliging persoonsgegevens

Bijzonder Zorgenkind besteedt veel zorg aan passende en adequate beveiligingsmaatregelen. We handelen in overeenstemming met de AVG wetgeving en door de Autoriteit Persoonsgegevens opgestelde richtlijnen van Beveiliging van persoonsgegevens en meldplicht datalekken.

De persoonsgegevens worden volgens de wettelijke termijn bewaard, waarna ze vernietigd worden.

Bijzonder Zorgenkind heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of vormen van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Incident melding

Mocht er mogelijke twijfel ontstaan over de veiligheid van de gegevens of er sprake zijn van een data lek. Dan zal Bijzonder Zorgenkind dit bij melden bij de cliënt en ouders. Daarnaast zal dit gemeld worden bij de Autoriteit persoonsgegevens

Wijzigingen

Bijzonder Zorgenkind kan de verklaring van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe wet- en regelgeving of andere ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Vragen over de beleid kan je richten aan info@bijzonderzorgenkind.nl.


Bereikbaarheid kantoor
Maandag t/m vrijdag: 8:45 - 16:30 uur
T 085 - 48 95 524
E info@bijzonderzorgenkind.nl
Post- en bezoekadres kantoor
Zuidkade 88 3
9203 CP Drachten
DNV GL